Luật hình sự, giải quyết lĩnh vực luật hình sự, thuê luật sư hình sự