Luật Doanh Nghiệp, Luật sư cho doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp